Polityka Prywatności

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

 

I. Definicje

 1. ADR System – Anna Wosińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ADR System w miejscowości 80-285 Gdańsk, ul. Żeleńskiego 18, NIP 5840400543, REGON nr 190301820.

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.);

 4. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (zgodnie z art. 7 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych).

 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.noem.co/pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ADR System a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;

 7. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. ADR System jest administratorem danych osobowych.

 2. ADR System przetwarza jedynie takie dane ujawnione przez Klienta, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego i są konieczne do prawidłowej realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży, a także w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym wystawienia faktury.

 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione i przekazane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np. organom ścigania czy kontrolerom Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

 4. Dostęp do danych osobowych mają:

  1. ADR System,

  2. pracownicy ADR System oraz osoby świadczące usługi na rzecz ADR System związane z prowadzeniem Sklepu (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa) – w zakresie określonym przez ADR System, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

  3. podmiot obsługujący elektroniczny system płatności w zakresie danych koniecznych do obsługi płatności (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego),

  4. ADR System w zakresie danych niezbędnych do wysyłki Towaru.

 1. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych.

 2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści ujawnionych przez siebie danych osobowych oraz prawo do samodzielnego ich poprawiania w zakresie: adresu pocztowego Klienta, adresu dostawy, numeru telefonu. W celu zmiany pozostałych danych osobowych należy wysłać wiadomość z prośbą o zmianę danych Klienta na adres e-mail: info@adr.com.pl.

 3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie konta Klienta na adres e-mail: info@adr.com.pl wraz z podaniem aktualnych danych konta zarejestrowanego w Sklepie. 

 4. ADR System podejmuje następujące środki ochrony danych osobowych (zabezpieczenia), wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym z ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1030 ze zm.).

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel